contoh resensi bahasa sunda (buku sufi fungky)

Judul                         : Sufi Funki

Pangarang               : Thobieb Al-Asyhar

Pamedal                  : Bunga Tazkiya

Citakan                     : 1, 2005

Kandelna                 : 192 kaca

Warna jilid buku   : hejo jeung koneng

Mimiti urang maca kana ieu buku, dina bagean hiji “kamu kategori remaja mana?” kaca ka 1 dijentrekeun urang kaasup kana rumaja kawas kumaha. Abus kana rumaja nu teu nyadar ka teu pinteranana, rumaja nu nyadar ka teu pinteranana, rumaja nu teu nyadar kapinterannana, atawa rumaja nu nyadar kana kapinteranana.  Rumaja anu teu nyadar ka teu pinteranana atawa gampangna mah di sebut rumaja teu nyadar manehna bodo biasana kajangkit anu ngarana teu bisa ngukur saha manehna, embung diajar tina pangalaman, jeung kajangkit sipat gede hulu. Rumaja nu nyadar ke teu pinteranana atawa rumaja nu nyadar maneh na bodo malah sabalikna manehna ngarti saha manehna, tukang diajar, terbuka jeng daek di koreksi, jeung sok mikir jauh kahareup, terus di praktekeun jadi mangpaat. Rumaja nu teu nyadar kapinteranana biasana teu PD, aya di lingkungan nu teu kompetitif, kuper, jeung teu ati-ati. Ari nu terakhir, rumaja nu nyadar kapinteranana biasana manehna PD pisan, kreatif jeung dinamis, paduli ka sasama,  jeung sopan kalayan rendah hate.

Tina bagean kadua “Berpenampilan Oke!” kaca ka 29 didinya urang bisa dapet informasi cara urang make pakean nu bener, nyaeta pakean nu nutup aurat, beresih jeung sopan, lantaran tina pakean, batur bisa ngukur kapribadian urang. Nu kadua di jentrekeun yen pentingna ngajaga lisan urang, ngomong teh kuduna mah sakabutuhna wae, kudu bisa maca situasi jeung kondisi, saacan ngomong kudu di pikir heula, milih kecap nu pas, jeung bersihkeun hate urang. Katilu di jentrekeun masalah ngagosip nu sarua jeung ngadahar daging babaturan urang sorangan, biasana tukang ngagosip boga wawasan nu kurang, euweuh gawe,boga kanyeri hate atawa dendam, pipiluen batur, hayang ngebesihkeun ngaran tina panilaian batur, dengki jeung sombong. Ka opat jeung saterusna di jentrekeun ngarah urang teu pamer, nurut kana aturan, teu sombong jeung ulah nga’geng’ lantaran nga’geng’ sarua jeung ngurangan babaturan kalahkah nambah musuh.

Bagean katilu “agar orang lain percaya” di jentrekeun yen jujur teh nyaeta modal kahirupan, urang kudu qonaah, syukur nikmat, ngatur waktu kana kahirupan dunia jeung akherat jeung ngaluruskeun niat ngarah urang teu jadi jalma nu ‘rakus’.  Ikhlas narima kaayaan nyaeta urang kudu narima kana cobaan ti Allah, rek leutik atawa gede, lantaran pasti aya maksud tina eta cobaan, tah pancen ti Allah urang kudu neanagan maksud jeung hikmahna. Naha kudu kerja keras jeung disiplin? Lantaran mun urang disiplin urang moal beakeun tanaga tur kabeh tugas di kerjakeun sama rata, moal numpuk kalayan ngabeakeun tanaga. Di jentrekeun yen tawakal beda jeng ngedul, lantaran mun tawakal mah kuu dipiheulaan ku ikhtiar. Jeung urang ulah jadi jalma pedit sabab tina harta nu ku urang boga ayeuna aya hak batur.

Urang kudu jadi jalama nu paduli ka sasama, boga sikep nu wajar tapi waspada, kudu inget jasa batur, teu meunang maen fitnah batur aya dina bagean opat “menahan ego menumbuhkan empati” kaca 133. Dina bagen terakhir “Tuhan mengampuni dosa-dosa kamu” di jentrekeun mun urang kudu salah kudu daek menta maaf, tobat tina kalakuan urang baheula,jeung ngajurung urang ngarah di ajar agama.

Tina segi  eusi ieu buku geus kabilang komplit. Tina ngagolongkeun urang abus kana model rumaja mana jeung bagean-bagean lian nu ngabantu urang jadi rumaja nu ‘sufi’ tapi ‘fungky. Tina segi gaya bahasana nu teu formal, pas pisan jang rumaja mah. Di tambah ku gambar-gambar nu ngagampangkeun rumaja jadi leuwih ngarti kana eusi buku. Salian ti eta ieu buku ge di tambahan ku bobodoran, jadi sanajan ieu buku eusina ngarah urang deukeut ka agama, ku aya bobodoran eta asa teu ngarasa di papatahan malahkah jadi deudeuyeun macana.

Tapi ieu buku teh aya kurangna, nyaeta teu loba nyematkeun ku conto-conto real kahirupan rumaja nu di jentrekeun dina eusi buku. Euweuh observasi langsung siga wawancara jeung sajabanana. Jadi sanajan ieu buku eusina rame tapi lantaran euweuh conto realna asa ngan ukur bacaan hungkul.

Ieu buku bisa langkung leuwih hade lamun di eusian ku warta-warta atau wawancara langsung jeung rumajana. Ngarah nu maca ge leuwih bisa narima jeung ngapraktekeun dina kahirupanana.

Iklan

contoh aplication letter

Aplication Letter

 

                                                                                                March 5, 2014

Head Master

P.O. Box 10000

Jl.Soekarno–Hatta no 7250

 

Dear Sir/Madam,

I am applying for the position of a theacher, advertised in Tribun on March 02, 2014. My name is Sara Manar Haq and i am 18 years old. I have graduated from 13 Vocational High School.

I have internship for “Badan Pengawas Obat dan Makanan” Department as Chemical analyst. I have more than four mont of internship experience. I good to absorb the lesson, i like learning, i like biology, mathematics, chemistry and good become public speaking. I often won the olympics of biology, physics and persentation of “kewirausahaan” at school. I like literature and several times tried to make a novels. And i can operate the computer.

I believe that my educational, skills and profile meet your requirements. I would like to add that i have a pleasant personality. I am honest, like children, hard working, creative and discipline. I easily adapt to the work environment.

I enclose my cv, a recent photo and copies of document. I look forward to hearing from you.

 

 

Sincerely Yours,

 

 

Sara Manar Haq

Contoh curiculum Vitae / CV bahasa inggris

Curriculum Vitae

Personal Detail

Full name                : Sara Manar Haq

Sex                        : Female

Place, Date of Birth    : Bandung, 17nd April 1996

Nationality                : Indonesia

Health                     : Good

Religion                   : Moslem

Address                   : Kp. Bojong Ds.Cikuya, Cicalengka, Bandung.

Phone                     : 0800000000

Email                      : emailkamu@apaja.com

Educational background

2000 – 2001             : Bina Muda Kinder Garten, Cicalengka

2001 – 2007             : Cisoga Elemtary School No.1, Cikancung

2007 – 2010             : Cicalengka Junior High School No.1, Cicalengka

2010 – 2014             : Bandung Vocational High School No.13, Bandung

 

Personal Skills

A few could speak english, could operate a computer, and good became public speaking.

 

Profil

Honest, like children, creative, discipline, an adaptable, conscientious, enthusiastic, and self-motivated individual with exposure to a wide range of areas. Possessing excellent communication skills combined with the ability to relate well to people at all levels.

 

Interest

Learn, biology, math, novel, music, knitt, and cinema some times.

 

Additional Information

I have graduated from 13 vocational high school in 2014 and i good to absorb the lesson there. I like learning and often get the first rank. I like biology, mathematics, chemistry, indonesian lesson and often won in olympic biology and physics at school.

 

 


Contoh laporan jurnalistik bahasa sunda

Impik-implik
Cireundeu Kampung Nanjung Alatan Sampeu
Inget kana raskin (beras miskin)  ras ka Cireundeu? Naon pancakakina Cireundeu jeung beas. Naha eta teh gudangna beas? Lain! Lain eta! Urang Cireundeu mah teu kapangaruhan ku tigeratna beas.
***
Inget ka Cireundeu. Ras jig. Mangle ngajugjug eta lembur nu perenahna di wewengkon Cimahi. Dina hawa tiris awal Maret 2009, sawatara waktu ka tukang, kira-kira tabuh dua,  cunduk ka eta  lembur. Tangtu nyorang nanjak mudun, da eta patempatan teh ayana di padataran luhur tatar Bandung, nu sabagian mah ‘ngelewung’ lir katel nangkarak  upama dititenan ti luhur mah.
Cireundeu, pernahna di wewengkon pagunungan Gajahlangu. Kaasup wewengkon luhur keur padataran Bandung mah. Eta tempat, kurang leuwih 890 meter tina beungeut cai laut.  Ti lebah dinya, bruh-breh padataran Kota Cimahi, Kota Bandung, jeung lembur-lembur wewengkon kabupaten Bandung. Nyawang ti lebah dinya, moal henteu baris nyesakeun pangalaman endah nu moal babari kapopohokeun.
Ngan, upama eta wewengkon jadi pada mikawanoh, nepi ka Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) katajieun ku eta wewengkon, tangtu lantaran aya pupurieunana. Kitu teh,  lantaran padumukna boga kabiasaan mandiri. Taruangna, lain sangu saperti umumna urang Jawa Barat, tapi sampeu anu katelah rasi!

Alatan Sampeu

Basa bras ka eta lembur, ngahaja wanci kaum ibu keur nyarangu. Keur meujeuhna riweuh di dapur, nyayagikeun tuang sore. Tapi, memang beda jeung kabiasaan urang lembur umumna di tatar Sunda, di dinya mah taya nu napikeun beas, taya ngisikan, taya nu nyangu beas. “Nya kieu we sadidinten teh ngokolakeun sampeu,” ceuk Ny. Elis, urang Cireundeu, Kacamatan Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Ieu wanoja nu umurna 54 taun teh, geus ‘manukna’ dina ngokolakeun sampeu mah. Malah,  Elis mah boga panggilingan sampeu sagala, minangka lahan usahana. Enya, apan nu ngolah sampeu teh, butuh panggilinganana.
Dina ngokolakeun sampeu, urang Cireundeu geus manukna. Pakakasna rupa-rupa naker. Ti mimti parud nepi ka panggilingan, nyampak di Cireundeu.
Keur urang Cireundeu, kabiasan karuhun mawa barokah. Dina mangsana tigerat ku beas, teu kudu nguyang dahareun  ka batur. “Ka dieu mah tara kungsi aya raskin,” pokna. Elis katut para kaum ibu di Cireundeu, tara ‘apal’ harega beas.
Upama ceuk iklan kompanye ‘versi’  pamarentah, taun ieu ngalaman swasembada pangan (beas), keur urang Cireundeu mah geus ti baheula mula. “Alhamdulillah, tara kakurangan tuangeun,” ceuk Ny. Elis.
Ngolah sampeu jadi jadi rasi di Cireundeu mah beda jeung wewengkon sejen. Sampeu teu kudu dijieun  gaplek atawa gatot (sampeu dipoe sina hideung).  Geus diberesihan langsung digiling atawa di parud,  caina diperes diala  acina, hampasna dipoe sina garing. “Tah hampas nu tos kenging moe  disebat rasi. Kakiatanana tiasa dugi ka tilu sasih,” pokna.
Nurutkeun catetan inohong Cireundeu,  mimitna mah urang dinya  teh, saperti umumna urang Sunda. Katuangan pokona sangu. Tapi, kabiasaan kitu teh robah, janten naruang  sampeu,” ceuk Emen Sunarya, pupuhu adat masarakat Cireundeu.
Upama urang Cireundeu bisa ngarobah kabiasaan, tangtu teu leupas tina palsapah hirupna, nu di antarana boga karep ngagunakeun nu bisa dimangpaatkeun. Kitu teh, luyu jeung kekecapanana nu dipuhit ku urang dinya. “Teu nyawah, asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat!” Kitu Emen nyitat kekecapan karuhunna.
Ucapan kitu, lain ukur semet lalambe. Pok dibarengan ku prak-prakanana. Atuh, dina mangsa tigerat ku beas, saperti kaalaman taun 1918, Omah Asamah binti Haji Ali (nu ngababakan di Cireundeu), ngamangpaatkeun sampeu jadi katuangan pokok. Sampeu nu nyampak disabudeureun eta lembur, dikokolakeun jadi tuangeun. Paripolah Omah, ditaruturan ku tatangga sabudeureunana. Ahirna, teu boga beas ge tetep bisa nyangu!
Karancagean Ny. Omah, teu gaplah. Ti harita, kaum ibu urang Cireundeu nyarangu sampeu. Atuh, sanggeus nyorang alam kamerdekaan, Ny. Omah Asnamah ge boga jujuluk Pahlawan Pangan.
Urang Ciereundeu, boga gaya hirup mandiri. Laku-lampahna teu weleh titen kana kaayaan alam. “Gunung kaian, gawir awian, cinyusu rumateun, sampalan kebonan, pasir talumana, daratan sawahan, lebak caian, legok balongan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, walungan rawateun, jeung basisir jagaeun!” Kekecapan karuhun kitu, masih keneh nongtoreng dina masing-masing pikiran urang Cireundeu.
Urang Cireundeu, payus bungah. Dina kaayaa  ayeuna, nu disawatara tempat mah karasa sarwa werit ku pangabutuh, malah nu taruangna sangu mah nepi ka ngalaman rawan pangan, atawa kapaksa dahar sangu oyek, urang dinya mah teu ngalaman tigerat ku dahareun, sabab masarakatna  ngabiasakeun tuang  “Rasi” (beras singkong).
Urang Cireundeu, gugon kana adat talari kahuruh. Ngan, upama  urang dinya ngeukeuhan kabiasaan, lain hartina nutup diri tina pangaruh luar. Jinek, padikana ge sakur nu hade ti luar moal burung dibageakeun, kalayan moal nepi ka nyilih kabiasaan karuhun nu mangpaat keur kahirupan balarea. “Nya atuh upami nutup diri, kumaha bade majuna. Ti kapungkur sesepuh di dieu teu nutup diri, pangaruh luar ditampi. Ku kituna Cireundeu mah tiasa disebatkeun kampung adat nu modern,” pokna.
Kabiasaan tuang sampeu, keur warga di dinya mah loba untungna. Najan beas ‘mahal’ moal aya pangaruhna kana kahirupan sapopoe. Kitu teh, lantaran teu gumantung kana beas. Atuh keur nyumponan pangabutuh tuangeun, sampeu mah ngalayah di mana-mana. Lahan keur melak sampeu, sadia di saban tempat. Rek di lahan datar, rek di nu dengdek, sampeu mah teu weleh jadi. Urang Cireundeu, biasa marelak sampeu dia lahan 25 hektar. Sagigireun eta, lahan sejenn ge kacida legana. Lahan di Pasir Panji, Gunung Jambul, Gajahlangu, Puncaksalam, Gunung Cimenteng nepi ka lahan nu tapel wates jeung Kacamatan Batujajar, kurang leuwih 800 hektar. Ari lahan nu dipake padumukan mah ukur kurang leuwih lima hektar.
Urang Cireundeu, teu boga karep hayang pindah kana beas. “Sanes wungkul lantaran beas langkung awis, tapi, memang kirang cocog kanggo urang Ciereundeu,” pokna. Kungsi kaalaman ku budak nu sakola di luar Cireundeu, heug tuturuti ngabiasakeun tuang sangu, tapi kalah gering!
Urang Cireundeu, tara kakurangan ku tuangeun. Najan ti mimiti melak nepi ka panen butuh waktu nepi ka 12 bulan, panen mah bisa saban bulan. Lantaran tina lahan nu 25 hektar ge bisa diatur melakna, nepi ka panen teh bisa sabulan sakali. Rata-rata saban bulan teh sakali dua hektar nu hasilna 34.000 kg. Upama leukeun diitung, memang moal burung nyesa. Pihak Kelompok Tani Kampung Cireundeu boga itung-itungan saperti kitu. Upama jumlah penduduk nu 266 kepala keluarga (KK) 75 persen tuangna rasi, kabutuhan sabulan mah ukur 1560 kilogram. Sesana, bisa keur rupa-rupa kataungan olahan. Tina aci sampeu, rupa-rupa kadaharan bisa diolah ti mimiti kue bolu, kurupuk sampeu, talem sampeu, opak, rangining nepi ka peuyeum mutiara nu dibungkusanana ku daun cau, malahan tina sesa panamperanana oge bisa keneh kaarah, dijieun ‘elod’.  “Sampeu di Cireundeu mah teu aya nu kapiceun, sadayana tiasa ka arah dugi ka kulit sampeunana oge sok didamel kere,” ceuk Ny. Elis teu weleh mesem.
Sanajan kadaharan pokona sampeu,  urang  Cireundeu teu ‘tinggaleun’ ku daerah sejen. Ieu  wewengkona nu perenahna deukeut  pamiceunan runtah atawa nu katelah tempat pembuangan ahir (TPA) Leuwi Gajah, teu weleh  jadi pangjug-jugan  nu ti mana nu ti mendi. Loba nu ti luar pulo Jawa, saperti  ti Balikpapan, Singkawang jeung sajabana, ngahaja datang ka Cireundeu  ‘sakola’ ngeunaan cara ngolah sampeu jeung cara melakna sangkan hasilna nyugemakeun.  “Komo pami nu ti Papua mah,salian ti hoyong terang cara ngadamel rasina, oge ngahaja nyandak bibit sampeu ti dieu saurna kanggo dipelak di ditu,” ceuk  Pupuhu adat kampung Cireundeu, Emen Sunarya.
Emen nu umurna 73, salah saurang incu H.Ali ngajentrekeun,  sampeu  Cireundeu ka bula ka bale,  rek dielodkeun, rasi atawa dijieun bolu jeung peunyeum oge tara karasa pait atawa keutar. Ku lantaran kitu, teu aneh teu sing upama loba nu ngahaja datang ti jauhna hayang apal kana cara ngokolakeun sampeu di eta tempat. “Malihan PBB mah nyuhunkeun sangkan Cirendeu teh tiasa ‘nepakeun’ cara ngolah sampeu  da daerah sanes, kumargi saurna ayeuna teh nuju kajantenan krisis pangan janteun upaya ‘diversifiikasi’ pangan sapertos di ieu daerah kedah langkung dimasarakatkeun,” ceuk H. Emen semu bungah..
Kahirupan di Cireundeu teu beda jeung masarakat di daerah liana. Nu ngabedakeun masarakat di ieu daerah, ceuk  Emen, kabiasaan tuangna, kadahran pokona sampeu tea. Ari deungeun sanguna mah saperti di daerah sejenna we, tahu- tempe, ditambah sayur lodeh. Aya nu jeung sop, rendang,  asin atawa pindang tongkol, ceplok atawa dadar endog.  Cindekna, kadaharan sejennna mah prah jeung nu lian. Ku lantaran kitu, sual kasehatan ge sarua we jueng di lembur-lembur sejenna. “Mangga tingal, abdi tos 73 taun tapi masih keneh kiat ngurus domba, bulak balik ka pasir ngurus kebon sampeu ti ngawitan mupuk, manen dugi ka ngalana,” ceuk  Emen nyontokeun.
Kiwari, memang lain bihari. Lobana warga Cireundeu nu geus robah kabiasaan. Lurah Leuwigajah,  Ustaman, S.Sos nu harita dibarengan ku Sekretaris Kelurahan Asep. S, netelakeun, urang  Cireundeu  teh 600 KK. Nu biasa keneh tuangna sampeu ukur 70 KK.  ” Cireundeu lebet ka RW XI. Nu masih keneh mertahankeun adap talari  karuhun kantun 70 KK deui. Seuseueuna mah tos robih, margi rupi-rupi sabab,sapertos  nu narikah sareng urang luar kampung Cireundeu,” ceuk Pa Lurah.
Cireundeu, memang hiji kampung. Tapi, kampung nu nanjung. Kakoncara ka  jauhna, jadi tempat panalungtikan para ilmuan ti saban tempat. Lain wungkul ti universitas-universiats di urang, tapi deuih ti luar nagri, saperti ti Australia. Malah, PBB mah nyatet ieu tempat minangka kampung budaya nu misti ditalingakeun. Kabiasan urang Cireundeu, jadi conto keur nu boga karep nyinglar kamiskinan alatan kuranna pangan. ***  (nunk/ensa)

Katgam:
1. Ustaman, S.Sos., lurah Leuwigajah
2. Mesin pengolahan sampeu
3. Cireundeu, lembur pangjugjugan
4. Sampeu katuangan utama urang Cireundeu