Contoh laporan jurnalistik bahasa sunda

Impik-implik
Cireundeu Kampung Nanjung Alatan Sampeu
Inget kana raskin (beras miskin)  ras ka Cireundeu? Naon pancakakina Cireundeu jeung beas. Naha eta teh gudangna beas? Lain! Lain eta! Urang Cireundeu mah teu kapangaruhan ku tigeratna beas.
***
Inget ka Cireundeu. Ras jig. Mangle ngajugjug eta lembur nu perenahna di wewengkon Cimahi. Dina hawa tiris awal Maret 2009, sawatara waktu ka tukang, kira-kira tabuh dua,  cunduk ka eta  lembur. Tangtu nyorang nanjak mudun, da eta patempatan teh ayana di padataran luhur tatar Bandung, nu sabagian mah ‘ngelewung’ lir katel nangkarak  upama dititenan ti luhur mah.
Cireundeu, pernahna di wewengkon pagunungan Gajahlangu. Kaasup wewengkon luhur keur padataran Bandung mah. Eta tempat, kurang leuwih 890 meter tina beungeut cai laut.  Ti lebah dinya, bruh-breh padataran Kota Cimahi, Kota Bandung, jeung lembur-lembur wewengkon kabupaten Bandung. Nyawang ti lebah dinya, moal henteu baris nyesakeun pangalaman endah nu moal babari kapopohokeun.
Ngan, upama eta wewengkon jadi pada mikawanoh, nepi ka Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) katajieun ku eta wewengkon, tangtu lantaran aya pupurieunana. Kitu teh,  lantaran padumukna boga kabiasaan mandiri. Taruangna, lain sangu saperti umumna urang Jawa Barat, tapi sampeu anu katelah rasi!

Alatan Sampeu

Basa bras ka eta lembur, ngahaja wanci kaum ibu keur nyarangu. Keur meujeuhna riweuh di dapur, nyayagikeun tuang sore. Tapi, memang beda jeung kabiasaan urang lembur umumna di tatar Sunda, di dinya mah taya nu napikeun beas, taya ngisikan, taya nu nyangu beas. “Nya kieu we sadidinten teh ngokolakeun sampeu,” ceuk Ny. Elis, urang Cireundeu, Kacamatan Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Ieu wanoja nu umurna 54 taun teh, geus ‘manukna’ dina ngokolakeun sampeu mah. Malah,  Elis mah boga panggilingan sampeu sagala, minangka lahan usahana. Enya, apan nu ngolah sampeu teh, butuh panggilinganana.
Dina ngokolakeun sampeu, urang Cireundeu geus manukna. Pakakasna rupa-rupa naker. Ti mimti parud nepi ka panggilingan, nyampak di Cireundeu.
Keur urang Cireundeu, kabiasan karuhun mawa barokah. Dina mangsana tigerat ku beas, teu kudu nguyang dahareun  ka batur. “Ka dieu mah tara kungsi aya raskin,” pokna. Elis katut para kaum ibu di Cireundeu, tara ‘apal’ harega beas.
Upama ceuk iklan kompanye ‘versi’  pamarentah, taun ieu ngalaman swasembada pangan (beas), keur urang Cireundeu mah geus ti baheula mula. “Alhamdulillah, tara kakurangan tuangeun,” ceuk Ny. Elis.
Ngolah sampeu jadi jadi rasi di Cireundeu mah beda jeung wewengkon sejen. Sampeu teu kudu dijieun  gaplek atawa gatot (sampeu dipoe sina hideung).  Geus diberesihan langsung digiling atawa di parud,  caina diperes diala  acina, hampasna dipoe sina garing. “Tah hampas nu tos kenging moe  disebat rasi. Kakiatanana tiasa dugi ka tilu sasih,” pokna.
Nurutkeun catetan inohong Cireundeu,  mimitna mah urang dinya  teh, saperti umumna urang Sunda. Katuangan pokona sangu. Tapi, kabiasaan kitu teh robah, janten naruang  sampeu,” ceuk Emen Sunarya, pupuhu adat masarakat Cireundeu.
Upama urang Cireundeu bisa ngarobah kabiasaan, tangtu teu leupas tina palsapah hirupna, nu di antarana boga karep ngagunakeun nu bisa dimangpaatkeun. Kitu teh, luyu jeung kekecapanana nu dipuhit ku urang dinya. “Teu nyawah, asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat!” Kitu Emen nyitat kekecapan karuhunna.
Ucapan kitu, lain ukur semet lalambe. Pok dibarengan ku prak-prakanana. Atuh, dina mangsa tigerat ku beas, saperti kaalaman taun 1918, Omah Asamah binti Haji Ali (nu ngababakan di Cireundeu), ngamangpaatkeun sampeu jadi katuangan pokok. Sampeu nu nyampak disabudeureun eta lembur, dikokolakeun jadi tuangeun. Paripolah Omah, ditaruturan ku tatangga sabudeureunana. Ahirna, teu boga beas ge tetep bisa nyangu!
Karancagean Ny. Omah, teu gaplah. Ti harita, kaum ibu urang Cireundeu nyarangu sampeu. Atuh, sanggeus nyorang alam kamerdekaan, Ny. Omah Asnamah ge boga jujuluk Pahlawan Pangan.
Urang Ciereundeu, boga gaya hirup mandiri. Laku-lampahna teu weleh titen kana kaayaan alam. “Gunung kaian, gawir awian, cinyusu rumateun, sampalan kebonan, pasir talumana, daratan sawahan, lebak caian, legok balongan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, walungan rawateun, jeung basisir jagaeun!” Kekecapan karuhun kitu, masih keneh nongtoreng dina masing-masing pikiran urang Cireundeu.
Urang Cireundeu, payus bungah. Dina kaayaa  ayeuna, nu disawatara tempat mah karasa sarwa werit ku pangabutuh, malah nu taruangna sangu mah nepi ka ngalaman rawan pangan, atawa kapaksa dahar sangu oyek, urang dinya mah teu ngalaman tigerat ku dahareun, sabab masarakatna  ngabiasakeun tuang  “Rasi” (beras singkong).
Urang Cireundeu, gugon kana adat talari kahuruh. Ngan, upama  urang dinya ngeukeuhan kabiasaan, lain hartina nutup diri tina pangaruh luar. Jinek, padikana ge sakur nu hade ti luar moal burung dibageakeun, kalayan moal nepi ka nyilih kabiasaan karuhun nu mangpaat keur kahirupan balarea. “Nya atuh upami nutup diri, kumaha bade majuna. Ti kapungkur sesepuh di dieu teu nutup diri, pangaruh luar ditampi. Ku kituna Cireundeu mah tiasa disebatkeun kampung adat nu modern,” pokna.
Kabiasaan tuang sampeu, keur warga di dinya mah loba untungna. Najan beas ‘mahal’ moal aya pangaruhna kana kahirupan sapopoe. Kitu teh, lantaran teu gumantung kana beas. Atuh keur nyumponan pangabutuh tuangeun, sampeu mah ngalayah di mana-mana. Lahan keur melak sampeu, sadia di saban tempat. Rek di lahan datar, rek di nu dengdek, sampeu mah teu weleh jadi. Urang Cireundeu, biasa marelak sampeu dia lahan 25 hektar. Sagigireun eta, lahan sejenn ge kacida legana. Lahan di Pasir Panji, Gunung Jambul, Gajahlangu, Puncaksalam, Gunung Cimenteng nepi ka lahan nu tapel wates jeung Kacamatan Batujajar, kurang leuwih 800 hektar. Ari lahan nu dipake padumukan mah ukur kurang leuwih lima hektar.
Urang Cireundeu, teu boga karep hayang pindah kana beas. “Sanes wungkul lantaran beas langkung awis, tapi, memang kirang cocog kanggo urang Ciereundeu,” pokna. Kungsi kaalaman ku budak nu sakola di luar Cireundeu, heug tuturuti ngabiasakeun tuang sangu, tapi kalah gering!
Urang Cireundeu, tara kakurangan ku tuangeun. Najan ti mimiti melak nepi ka panen butuh waktu nepi ka 12 bulan, panen mah bisa saban bulan. Lantaran tina lahan nu 25 hektar ge bisa diatur melakna, nepi ka panen teh bisa sabulan sakali. Rata-rata saban bulan teh sakali dua hektar nu hasilna 34.000 kg. Upama leukeun diitung, memang moal burung nyesa. Pihak Kelompok Tani Kampung Cireundeu boga itung-itungan saperti kitu. Upama jumlah penduduk nu 266 kepala keluarga (KK) 75 persen tuangna rasi, kabutuhan sabulan mah ukur 1560 kilogram. Sesana, bisa keur rupa-rupa kataungan olahan. Tina aci sampeu, rupa-rupa kadaharan bisa diolah ti mimiti kue bolu, kurupuk sampeu, talem sampeu, opak, rangining nepi ka peuyeum mutiara nu dibungkusanana ku daun cau, malahan tina sesa panamperanana oge bisa keneh kaarah, dijieun ‘elod’.  “Sampeu di Cireundeu mah teu aya nu kapiceun, sadayana tiasa ka arah dugi ka kulit sampeunana oge sok didamel kere,” ceuk Ny. Elis teu weleh mesem.
Sanajan kadaharan pokona sampeu,  urang  Cireundeu teu ‘tinggaleun’ ku daerah sejen. Ieu  wewengkona nu perenahna deukeut  pamiceunan runtah atawa nu katelah tempat pembuangan ahir (TPA) Leuwi Gajah, teu weleh  jadi pangjug-jugan  nu ti mana nu ti mendi. Loba nu ti luar pulo Jawa, saperti  ti Balikpapan, Singkawang jeung sajabana, ngahaja datang ka Cireundeu  ‘sakola’ ngeunaan cara ngolah sampeu jeung cara melakna sangkan hasilna nyugemakeun.  “Komo pami nu ti Papua mah,salian ti hoyong terang cara ngadamel rasina, oge ngahaja nyandak bibit sampeu ti dieu saurna kanggo dipelak di ditu,” ceuk  Pupuhu adat kampung Cireundeu, Emen Sunarya.
Emen nu umurna 73, salah saurang incu H.Ali ngajentrekeun,  sampeu  Cireundeu ka bula ka bale,  rek dielodkeun, rasi atawa dijieun bolu jeung peunyeum oge tara karasa pait atawa keutar. Ku lantaran kitu, teu aneh teu sing upama loba nu ngahaja datang ti jauhna hayang apal kana cara ngokolakeun sampeu di eta tempat. “Malihan PBB mah nyuhunkeun sangkan Cirendeu teh tiasa ‘nepakeun’ cara ngolah sampeu  da daerah sanes, kumargi saurna ayeuna teh nuju kajantenan krisis pangan janteun upaya ‘diversifiikasi’ pangan sapertos di ieu daerah kedah langkung dimasarakatkeun,” ceuk H. Emen semu bungah..
Kahirupan di Cireundeu teu beda jeung masarakat di daerah liana. Nu ngabedakeun masarakat di ieu daerah, ceuk  Emen, kabiasaan tuangna, kadahran pokona sampeu tea. Ari deungeun sanguna mah saperti di daerah sejenna we, tahu- tempe, ditambah sayur lodeh. Aya nu jeung sop, rendang,  asin atawa pindang tongkol, ceplok atawa dadar endog.  Cindekna, kadaharan sejennna mah prah jeung nu lian. Ku lantaran kitu, sual kasehatan ge sarua we jueng di lembur-lembur sejenna. “Mangga tingal, abdi tos 73 taun tapi masih keneh kiat ngurus domba, bulak balik ka pasir ngurus kebon sampeu ti ngawitan mupuk, manen dugi ka ngalana,” ceuk  Emen nyontokeun.
Kiwari, memang lain bihari. Lobana warga Cireundeu nu geus robah kabiasaan. Lurah Leuwigajah,  Ustaman, S.Sos nu harita dibarengan ku Sekretaris Kelurahan Asep. S, netelakeun, urang  Cireundeu  teh 600 KK. Nu biasa keneh tuangna sampeu ukur 70 KK.  ” Cireundeu lebet ka RW XI. Nu masih keneh mertahankeun adap talari  karuhun kantun 70 KK deui. Seuseueuna mah tos robih, margi rupi-rupi sabab,sapertos  nu narikah sareng urang luar kampung Cireundeu,” ceuk Pa Lurah.
Cireundeu, memang hiji kampung. Tapi, kampung nu nanjung. Kakoncara ka  jauhna, jadi tempat panalungtikan para ilmuan ti saban tempat. Lain wungkul ti universitas-universiats di urang, tapi deuih ti luar nagri, saperti ti Australia. Malah, PBB mah nyatet ieu tempat minangka kampung budaya nu misti ditalingakeun. Kabiasan urang Cireundeu, jadi conto keur nu boga karep nyinglar kamiskinan alatan kuranna pangan. ***  (nunk/ensa)

Katgam:
1. Ustaman, S.Sos., lurah Leuwigajah
2. Mesin pengolahan sampeu
3. Cireundeu, lembur pangjugjugan
4. Sampeu katuangan utama urang Cireundeu

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s